Yhteistyökumppaneille

PONNU- Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen hankkeessa kehitetään mallia, jolla pyritään olemassa olevien palvelujen joustavaan ja asiakaslähtöiseen yhdistämiseen sekä eri toimijoiden osaamisen vahvistamiseen oppimisvaikeuksien tunnistamisessa sekä uudenlaisten työmuotojen käyttöönottoon kuntouttavien palveluiden toimintaympäristössä. Osaamistarpeen ennakointi ja oppimisen esteiden vähentäminen asiakkaan kuntoutuksen aikana on tärkeää erityisesti niiden asiakkaiden kanssa, joilla on vähäinen kokemus koulutukseen osallistumisesta ja aiemmat koulukokemukset ovat usein negatiivisia.

Työelämäyhteistyön näkökulmasta hankkeen tavoitteena on tunnistaa keskeisiä työelämässä tarvittavia perustaitoja ja painottaa niiden oppimista hankkeessa.

Valtakunnallisesti hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva yhteistyömalli, joka on monistettavissa ja toteutettavissa osana yhteiskunnan olemassa olevia palveluita. Mallin avulla yhä useampi aikuinen saa valmiudet osallistua koulutukseen ja työhön, paikallisissa monialaisissa verkostoissa yhteistyö ja työnjako selkiytyvät ja olemassa olevien kuntouttavien palvelujen sisältö saadaan vastaamaan yhä paremmin asiakastarpeita. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli hyödyntää sellaisia olemassa olevia palveluita ja rakenteita, jotka ovat valtakunnallisesti kattavasti jo olemassa, jolloin toimintamallin levittäminen ja monistaminen ovat mahdollista kustannustehokkaasti.