PONNU- Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen 1.10.2017-29.2.2020

PONNU-hankkeen asiakaskohderyhmään kuuluvat aikuiset, joiden tavoitteena on ammatilliset opinnot tai työelämä. Osallistujat ovat pääsääntöisesti hankeorganisaatioiden sekä työllisyyspalveluiden asiakkaita.

PONNU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeinen perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet) osaaminen ja kehittää tarvittavan osaamisen hankkimisen valmennusmalli osaksi kuntouttavia ja työllistymiseen tähtääviä palveluita. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä siirtyä kuntouttavista palveluista uraohjauksen tukemana suoraan koulutukseen tai työelämään.

Toimintamallin avulla kyetään tuottamaan positiivisia oppimiskokemuksia ja luottamusta omaan kyvykkyyteen selviytyä koulutuksen ja työelämän vaatimuksista. PONNU paikantaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat keskeisesti koulumyönteisyyteen, itsetuntemukseen ja sitä kautta oppimistuloksiin. Tämän avulla luodaan menetelmiä, joilla koulu- tai työelämästä putoamista voidaan tehokkaammin ehkäistä.

Hankkeessa luodaan malli, jonka avulla osallistujan perustaidot (luku-, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet) ja aikaisempi osaaminen voidaan kartoittaa, sekä tarvittavia perustaitoja voidaan harjoittaa toiminnallisin menetelmin lisää, osana kuntouttavia ja työllistymiseen tähtääviä palveluja.

Hankkeen oppimisympäristöinä toimivat työpajat, oppilaitokset, digitaaliset oppimisympäristöt ja työelämä. Toiminnassa kiinnitetään huomiota osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitykseen turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Hankkeessa kehitetään erilaisten toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä oppimisen esteiden madaltamisessa.

Malli tarjoaa erilaisissa oppimis- ja valmennusympäristöissä työskenteleville verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi.

Hankkeen avulla yhä useampi heikoilla oppimisvalmiuksilla, pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ollut tai tutkintoa suorittava opiskelija saa tukea perustaitojen opetteluun, jolloin koulutukseen osallistumisen, työllistymisen ja opinnoista suoriutumisen mahdollisuudet paranevat.

Mallia levitetään ja jalkautetaan valtakunnallisesti osana hankkeen toimia. Hanke toimii Tampereella ja Helsingissä, ja sitä koordinoi Valo-Valmennusyhdistys. Osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).